Vergoeding en kosten

U kunt bij Psychologiepraktijk Postma terecht als uw huisarts u verwijst naar de Generalistische Basis GGZ. In 2024 valt deze zorg onder de basisverzekering. Voor iedereen geldt wel dat eerst het eigen risico (minimaal 385) moet worden aangesproken als dat nog niet bij andere zorgverleners is gebeurd. Psychologiepraktijk Postma heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:

–     Menzis

         Achmea zorgverzekeringen, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland

        DSW, inTwente, Stad Holland,

–    ASR

–   ONVZ zorgverzekeraar, VvAA zorgverzekering, ONVZ Expats

–   Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg

–   Zorg en Zekerheid

Voor verzekeringen waar Psychologiepraktijk Postma geen contract mee heeft afgesloten geldt het volgende: het deel van de kosten dat door zorgverzekeraars vergoed wordt, is per verzekeraar en pakket verschillend. Vraag bij uw verzekeraar welk deel van niet-gecontracteerde generalistische basis GGZ vergoed wordt, als u wilt weten welk deel u zelf moet betalen.

Kosten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft maximumtarieven vastgesteld. ( ( Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-22619-02 – Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl) De hoogte hiervan hangt af van de setting waarin de zorg wordt verleend (bijv. ambulant of klinisch, in een vrijgevestigde praktijk of een GGZ-instelling), het beroep van de zorgverlener, het soort consult (individueel of groepsconsult), het type consult (diagnostiek of behandeling), en de duur ervan.  Deze door de NZa vastgestelde tarieven worden bij Psychologiepraktijk Postma gehanteerd. Dat betreft steeds de tijd voor direct cliëntcontact. De tijd die gemoeid is met rapportage, dossiervoering, communicatie met de huisarts en andere ‘indirecte’ werkzaamheden is in deze kosten verrekend:

De volgende tarieven worden gehanteerd:

  • Diagnostiek (eerste gesprek, eventueel tweede gesprek, duur 60 min. per sessie): €183,44
  • Behandeling (alle volgende gesprekken, duur 45 min. per sessie): €135,89
    • Overige tarieven: Intercollegiaal overleg kort (overleg met de huisarts of andere zorgverlener): €25,05.
    • Intercollegiaal overleg lang (overleg met de huisarts of andere zorgverlener): €76,35

In bijna alle gevallen zullen alleen bovenstaande tarieven gelden. Tijd voor verslaglegging e.d. is bij deze tarieven inbegrepen. Mochten er sessies plaatsvinden met een andere duur dan de gebruikelijke, dan gelden de volgende tarieven: 

Duur van het contact

Tarief diagnostiek

Tarief behandeling

vanaf 5 minuten

€39,98

€31,48

vanaf 15 minuten

€68,88

€56,19

vanaf 30 minuten

€114,20

€95,67

vanaf 45 minuten

€159,70

€135,89

vanaf 60 minuten

€183,44

€161,46

vanaf 75 minuten

€223,48

€198,72

vanaf 90 minuten

€274,01

€242,76

vanaf 120 minuten

€380,13

€346,41

Niet nagekomen afspraken

Afspraken kunnen tot maximaal 24 uur voor de afgesproken tijd (per mail of telefonisch) worden afgezegd. Als u zonder tijdige afzegging niet verschijnt op de afspraak wordt een bedrag van 45 euro bij u in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u niet bij uw verzekeraar in rekening brengen.

Algemene Betalingsvoorwaarden

 Artikel 1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de GZ-psycholoog en de patiënt.

Artikel 2 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Dit kan per mail, voicemail, telefonisch en schriftelijk via de gegevens op het contactformulier op de website. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt er €45,- in rekening gebracht. Dit bedrag komt niet in aanmerking voor vergoeding door de verzekeraar.

Artikel 3 De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4 Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum wordt er zonder ophoging van kosten een betalingsherinnering gestuurd.

Artikel 5 Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere afspraken op te schorten totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

Artikel 6 Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,-, verhoogd met BTW